بازديد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق لرستان از مركزECCبرق اهواز
مديرعامل، معاونين و تعدادي از مديران شركت توزيع نيروي برق استان لرستان از مركز ديسپاچينگ و بخشهاي مختلف برق اهواز بازديد به عمل آوردند.
1398/06/12
بازديد وتبادل نظر مديرعامل برق استان لرستان از مركز ديسپاچينگ و ساير بخشهاي برق اهواز
مديرعامل، معاونين و جمعي ازمديران شركت توزيع نيروي برق استان لرستان از مركز ديسپاچينگ و بخشهاي مختلف برق اهواز بازديد به عمل آوردند
1398/06/11
انتصاب در برق شهرستان باوي
طي مراسمي مهندس محمدرضاعليپور به عنوان مديرامور برق شهرستان باوي منصوب و از خدمات ارزنده مهندس بهزاد شافعي زاده مدير اسبق در اين امور تقدير بعمل آمد.
1398/06/06
انتصاب درامور برق منطقه چهار كلانشهر اهواز
اهواز طي مراسمي مهندس بهزاد شافعي زاده به عنوان مديرامور برق منطقه چهار منصوب و از خدمات مهندس فرشاد هويزاوي مدير اسبق اين اداره تقدير به عمل آمد.
1398/06/06
شركت توزيع نيروي برق اهواز