راهنماي آزمايش كنتور
دامنه عملكرد:   شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد:   معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم:   هرگاه مشترك نسبت به كاركرد كنتور يا رقم صورتحساب، اعتراض داشته باشد درخواست آزمايش كنتور را مي دهد
مدت زمان انجام كار:   مدت زمان انجام كار كمتر از يك هفته مي باشد.
مراحل و شرح اقدامات
مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت مراجعه نموده تسويه حساب كرده و فرم درخواست آزمايش كنتور را تكميل مي نمايد. درخواست متقاضي،  به امور مشتركين منطقه مربوط ارسال گرديده وسپس مراحل ذيل انجام مي گردد :
1.    اعلام هزينه آزمايش كنتور
2.    واريز هزينه آزمايش كنتور توسط مشترك
3.    اعلام واريز مبلغ توسط دفتر پيشخوان به امور مشتركين منطقه
4.    صدور دستوركار تعويض و آزمايش توسط باجه مشتركين
5.    ارسال دستور كار به اداره كنتور منطقه
6.    انجام دستور كار توسط اداره كنتور منطقه
7.    تكميل فرم تعويض و آزمايش و ارسال آن به امور مشتركين و ارسال كنتور برداشته شده به آزمايشگاه كنتور
8.    ثبت تغييرات انجام شده در سامانه امور مشتركين
9.    دريافت نتيجه آزمايش توسط اداره كنتور منطقه از آزمايشگاه كنتور و ارسال آن به امور مشتركين منطقه
10.    درصورتيكه نتيجه آزمايش حاكي از صحت عملكرد كنتور باشد جواب آزمايش بايگاني مي گردد.
11.    درصورتيكه نتيجه آزمايش حاكي از عدم كاركرد صحيح كنتور باشد، صورتحساب بر اساس نوع و ميزان خرابي كنتور اصلاح مي گردد و جواب آزمايش بايگاني مي گردد.
دانلود فرم درخواست
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/01/24
تعداد بازدید:
8849