راهنماي اصلاح نام مشترك
دامنه عملكرد: شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم: در مواردي كه مسئول ثبت پرونده هنگام ثبت نام يا تشكيل پرونده حروف نام يا نام خانوادگي مشترك را اشتباه ثبت نموده باشد، مشترك درخواست اصلاح نام مي نمايد. به عنوان مثال نام "حسن" را "خسن" ثبت كرده باشد. بايد به صورتي باشد كه تغيير نام محسوب نگردد. مدت زمان انجام كار: •    يك روز مراحل و شرح اقدامات: 1)    مراجعه مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و تكميل فرم درخواست اصلاح نام
2)    پرداخت بدهي احتمالي و تسويه حساب
3)    ارائه مدارك شناسايي
4)    اسكن مدارك شناسايي توسط دفاتر پيشخوان
5)    ارسال درخواست مشترك و تصوير كارت ملي مشترك به امور مشتركين منطقه مربوطه
6)    ارجاع به مسئول باجه مشتركين و بررسي پرونده مشترك و كارت ملي
7)    در صوتيكه درخواست مشترك مورد پذيرش واقع گرديد، به واحد ثبت در امور مشتركين منطقه ارجاع داده مي شود، تغييرات ثبت گرديده و به دفاتر پيشخوان اعلام مي گردد.
8)    در صوتيكه درخواست مشترك مورد پذيرش واقع نگرديد، عدم موافقت به دفاتر پيشخوان اعلام مي گردد.
دانلود فرم درخواست
تاریخ به روز رسانی:
1394/01/24
تعداد بازدید:
11886