راهنماي تغييرنام
دامنه عملكرد: شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم: پس از خريد و فروش قطعي ملك مسكوني يا تجاري، آخرين مالك مي تواند اين درخواست را داشته باشد كه صورتحساب ها با نام خود شخص به محل ملك مورد نظر ارسال گردند.
مدت زمان انجام كار:
   مدت زمان انجام كار كمتر  از يك هفته مي باشد.
مراحل و شرح اقدامات:
1)    مراجعه مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت
2)    تكميل فرم درخواست
3)    تسويه حساب
4)    ارائه اصل و كپي كارت ملي، اصل و كپي صفحات نوشته شده سند، يا كپي وكالت بلاعزل كه در آن قيد شده باشد موكل حق توكيل به غير ولو به خود را داشته باشد
5)    اسكن مدارك ارائه شده توسط دفاتر پيشخوان و ارسال درخواست و رونوشت مدارك به امور مشتركين منطقه مربوطه
6)    ارجاع به مسئول باجه مشتركين و بررسي با سوابق پرونده
7)    اعلام هزينه توسط امور مشتركين به دفتر و اعلام به مشترك
8)    واريز مبلغ توسط مشترك و اعلام به دفاتر پيشخوان
9)    اعلام به امور مشتركين
10)    بازديد كنتور توسط بازرس تست كنتور
11)    در صورت صحت عملكرد كنتور، تغيير نام صورت مي پذيرد و به دفاتر پيشخوان اعلام مي گردد.
12)    در صورت عدم صحت عملكرد كنتورمراحل ذيل انجام مي گردد:
  1.    محاسبه خسارت يا برآورد مصرف
  2.    اعلام به دفتر پيشخوان دولت
  3.    واريز مبلغ برآورده شده توسط مشترك
  4.    اعلام واريز هزينه توسط مشترك به دفتر پيشخوان
  5.    اعلام واريز هزينه به امور مشتركين منطقه
  6.    تغيير نام
  7.    اعلام تغيير به دفتر پيشخوان
دانلود فرم درخواست
تاریخ به روز رسانی:
1394/01/24
تعداد بازدید:
23487