راهنماي جمع آوري انشعاب
نام خدمت: جمع آوري دائم انشعاب برق
دامنه عملكرد: شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم:  به علت تخريب ملك قديمي و يا در مواردي كه  مشترك قصد واگذاري ملك هاي تجاري بدون انشعاب برق را دارد و يا انشعاب هاي كارگاهي كه كار اجرايي آن ها به اتمام رسيده است،  مشترك اقدام به جمع آوري دائم كابل و كنتور و دريافت سپرده مي نمايند.
مدت زمان انجام كار:
•    مدت زمان انجام كار كمتر از يك هفته مي باشد.
مراحل و شرح اقدامات:
1)    مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و تكميل فرم مربوط و تسويه حساب
2)    ارسال فرم درخواست مشترك، به امور مشتركين برق منطقه مربوط
3)    ارجاع به بازرس فني مشتركين
4)    بازديد از محل
5)    در صورتيكه تقاضاي جمع آوري انشعاب برق، پس از بازديد از محل مورد تأييد واقع گرديد مراحل زير انجام مي گردند:
 •     اعلام هزينه توسط دفاتر پيشخوان به مشترك
 •     واريز هزينه توسط مشترك
 •     اعلام دفتر پيشخوان به امور مشتركين منطقه كه هزينه واريز شده است
 •     صدر دستور كار جمع آوري دائم توسط بازرس:
 •      ارجاع به اداره كنتور منطقه
 •      جمع آوري كابل و كنتور توسط اداره كنتور منطقه
 •     اعلام به امور مشتركين
 •      راكد كردن انشعاب
 •     ارسال پرونده مشترك به حوزه معاونت فروش جهت محاسبه هزينه استردادي به مشترك
 •      محاسبه مبلغ استرداد و اعلام به امور مالي شركت
 •     پرداخت مبلغ محاسبه شده توسط امور مالي شركت
 •     بازگشت پرونده از امور مالي به حوزه معاونت مشتركين
 •     ارسال پرونده از معاونت مشتركين به امور مشتركين منطقه مربوطه،  جهت حذف انشعاب
6)    در صورتيكه تقاضاي جمع آوري انشعاب برق، پس از بازديد از محل مورد تأييد واقع نگرديد، به متقاضي اعلام مي گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1393/10/30
تعداد بازدید:
4808