راهنماي اصلاح كابل سرويس انشعاب
نام خدمت: اصلاح كابل سرويس انشعاب
دامنه عملكرد:  شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين شرح فرم:  در مواردي كه بر اثر برخورد خودرو و يا حوادث طبيعي مانند سقوط درخت و همچنين دستكاري در كابل توسط مشترك، كابل سرويس شارت ميگردد مشترك درخواست اصلاح كابل سرويس مي نمايد.
مدت زمان انجام كار:   مدت زمان انجام كار حداكثر يك هفته مي باشد و در موارد نياز جهت رفع خطر همان روز انجام مي گردد.
مراحل و شرح اقدامات:
1)    مراجعه مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و تكميل فرم تقاضا
2)    ارائه شناسه قبض و تسويه حساب بدهي ها
3)    ارسال درخواست به امور مشتركين منطقه مربوط
4)    ارجاع به بازرس فني
5)    بازرسي از محل و بررسي علت درخواست اصلاح كابل سرويس
6)    در صورتيكه تقاضاي اصلاح كابل سرويس انشعاب به دليل فرسودگي كابل باشد مراحل زير انجام مي گردد:
•    اندازه گيري متراژ كابل
•    صدور دستور كار تعويض كابل
•    ارجاع به اداره كابل و كنتور منطقه
•    اصلاح كابل سرويس
•    بازگشت دستور كار انجام شده به امور مشتركين
7)    در صورتيكه تقاضاي اصلاح كابل سرويس انشعاب به دلايلي غير از  فرسودگي كابل مانند برخورد خودرو، دستكاري مشترك و ....  باشد مراحل زير انجام مي گردد:    
  • اندازه گيري متراژ كابل سرويس   
  •   اعلام هزينه كابل  
  •    اعلام به دفاتر پيشخوان دولت   
  •   پرداخت مشترك 
  •     اعلام پرداخت هزينه كابل، از دفاتر پيشخوان به امور مشتركين   
  •   صدور دستور كار تعويض كابل   
  •   ارجاع به اداره كابل و كنتور منطقه 
  •   انجام دستور كار و اصلاح كابل سرويس   
  •   بازگشت دستور كار انجام شده به امور مشتركين
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/10/30
تعداد بازدید:
5195