راهنماي كاهش آمپراژ انشعاب عادي
نام خدمت: كاهش آمپراژ انشعاب عادي
دامنه عملكرد: شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم:  هر گاه به علت كاهش در لوازم مصرف كننده برق يا به دلايلي ديگر، مشترك تقاضاي استفاده كمتر از جريان برق را داشته باشد درخواست كاهش آمپراژ مي دهد.
مدت زمان انجام كار:
•    مدت زمان انجام كار كمتر از يك هفته مي باشد.
مراحل و شرح اقدامات:
مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت مراجعه نموده و  فرم درخواست كاهش آمپراژ  را تكميل، و بدهي قبلي را تسويه حساب مي نمايد. درخواست متقاضي،  به رئيس مشتركين منطقه مربوط ارسال گرديده و بازرس امور مشتركين ارجاع داده مي شود. سپس مراحل ذيل انجام مي گردد:
-    بازديد از محل درخواست و راهنمائي مشترك جهت نصب لوازم جديد محدود كننده (فيوز ها)
-    صدور دستور كار كاهش آمپراژ توسط بازرس مشتركين
-     ارجاع دستور كار به اداره كنتور منطقه
-    انجام دستور كار توسط اداره كنتور منطقه
-    پاسخ اداره كنتور به امور مشتركين
-    انجام اقدامات لازم در سيستم مشتركين و ثبت تغييرات لازم در سيستم جامع مشتركين
-    محاسبه ما به التفاوت قابل پرداخت بابت كاهش آمپراژ
-    اعلام به حوزه معاونت فروش جهت تأييد
-    ارسال پرونده مشترك به امور مالي و پرداخت مبلغ  ما به التفاوت
-    بازگشت پرونده مشترك به امور مشتركين منطقه مربوطه
دانلود فرم درخواست
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/01/24
تعداد بازدید:
7237