راهنماي وصل مجدد انشعاب
دامنه عملكرد:  شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم: هر گاه مشترك به دليل كارهاي تعميراتي يا پس از بازگشت به محل انشعاب، مجدداً نياز به برقراري انشعاب قديمي اش را داشته باشد اين درخواست را ارائه مي نمايد.
مدت زمان انجام كار:
•    مدت زمان انجام كار حداكثر يك هفته مي باشد.
مراحل و شرح اقدامات:
1)    مراجعه مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت، تسويه حساب و ارائه درخواست نصب مجدد كنتور برداشته
2)    ارسال درخواست از دفاتر پيشخوان به امور مشتركين منطقه مربوط
3)    ارجاع به بازرس فني مشتركين و بازديد از محل
4)    تعيين محل نصب لوازم اندازه گيري (جعبه كنتور و لوله كابل گير) توسط بازرس مشتركين
5)    صدور دستور كار نصب مجدد لوازم برداشته
6)    ارسال به اداره كنتور منطقه
7)    انجام دستور كار توسط اداره كنتور منطقه و پاسخ به امور مشتركين
8)    ايجاد تغييرات لازم روي فايل مشتركين و فعال كردن انشعاب
تاریخ به روز رسانی:
1394/01/24
تعداد بازدید:
3336