سوابق مصرف وصورتحساب
دامنه عملكرد: شركت توزيع نيروي برق اهواز و مناطق و شهرستان هاي تابعه
واحد: معاونت فروش و خدمات مشتركين
شرح فرم: هرگاه مشتركي براي بررسي سوابق ميزان مصرف برق، صورتحساب هاي صادر شده و مبالغ پرداختي نياز به مستنداتي داشته باشد، درخواست فوق را ارائه مي نمايد.
مدت زمان انجام كار:
•    مدت زمان انجام كار يك روز مي باشد.
مراحل و شرح اقدامات:
مشترك به دفاتر پيشخوان خدمات دولت مراجعه و تسويه حساب نموده و فرم مربوط را تكميل مي نمايد. درخواست متقاضي،  به امور مشتركين منطقه مربوط ارسال گرديده وسپس مراحل ذيل انجام مي گردد:
-    تهيه سوابق از سيستم جامع خدمات مشتركين
-    اعلام هزينه به متقاضي و واريز مبلغ (هنوز دريافت هزينه تصويب نگرديده است)
-    ارسال اطلاعات لازم به دفاتر پيشخوان دولت
-    تحويل پرينت سوابق به متقاضي
تاریخ به روز رسانی:
1393/10/30
تعداد بازدید:
20170