دفتر هيئت مديره
هدف  واحد :
هماهنگي و نظارت بر برگزاري جلسات هيئت مديره، ابلاغ و پيگيري اجراي  مصوبات، هماهنگي با امور مجامع ، حسب مورد نظارت بر حسن رعايت قوانين ، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي شركت.
معرفي واحد :
دفتر هيئت مديره و مدير عامل يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت عامل است كه وظايف كلي آن در دو بخش هيئت مديره و حسابرسي مديريت تقسيم مي شود و اهم وظايف و مأموريتهاي واحد به شرح ذيل مي باشد:
شرح وظايف :
• كنترل و هماهنگي در خصوص تنظيم برنامه كار و موضاعات قابل طرح در جلسات هيات مديره
• تهيه ، جمع آوري و ارسال مدارك و مستندات مورد نياز دستورات جلسه هيات مديره و مجامع عمومي و دعوت از اعضاء جهت برگزاري و شركت در جلسات مربوطه
• تهيه گزارش هيات مديره و ارائه به مجمع عمومي صاحبان سهام
• پيگيري تهيه ، تنظيم و ارسال گزارش انجام تكاليف مجمع عمومي صاحبان سهام
• تهيه و تنظيم صورتجلسات هيات مديره ، كنترل و نظارت بر ابلاغ ، نگهداري و پيگيري اجراي مصوبات هيات مديره و مجامع عمومي
• مشاوره مستقل و واقع بينانه به مديريت كه با هدف ارزش افزائي و بهبود عمليات سازمان انجام مييابد.
• تعامل و هماهنگي با سهامداران ، سازمان خصوصي سازي و امور مجامع توانير 0پيگيري تهيه و پاسخ و ارسال مكاتبات مربوطه )
• رسيدگي و اظهار نظر در موارد ارجاعي خاص و مسائل و ابهامات مالي و غير مالي كه بصورت موردي از طرف مديريت عامل ارجاع مي گردد.
• بررسي و تهيه جوابيه شكايات واصله به دفتر هيات مديره و مدير عامل
• نظارت بر عملكرد ميزهاي خدمت مناطق و حسن اجراي طرح تكريم ارباب رجوع
• تعامل با سازمان بازرسي كل استان خوزستان و پيگيري موارد مطروحه و پاسخگويي به شكايات واصله از اين طريق
• كنترل و هماهنگي در خصوص تنظيم برنامه كار گروه هاي بازرسي و حسابرسي منجمله :
- تهيه و تنظيم برنامه بازديدهاي ادواري از واحدهاي مختلف شركت بر اساس تجربيات گذشته و اولويت هاي كاري
- بررسي كليه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و كنترل هاي پيش بيني شده در مورد فعاليت ها ي واحدهاي شركت و حصول اطمينان از اجرا و كفايت آنها
- ارزيابي و ارزشيابي عملكرد واحدها و مديران مربوطه در مقايسه با اهداف تعيين شده بوسيله مديريت يا ساير معيارهاي سنجش مناسب با در نظر گرفته مجموعه امكانات و عوامل محدود كننده فعاليتها
- اخذ ، ارجاع و وصول نتايج رسيدگي به شكايات واصله در حوزه هاي مشتركين ، مهندسي ، بهره برداري ، مالي ، اداري و پرسنلي ، تكريم ارباب رجوع و ساير موارد ارجاعي و تهيه گزارش
- رسيدگي به كليه درآمدها ، هزينه ها ، داراييها و بديهاي شركت اعم از نقدي و جنسي ، اسناد دريافتي و پرداختني به ويژه كنترل مدارك موجودي انبارها
- بررسي بودجه و عملكرد شركت ، ارزيابي روشهاي اجرايي جهت حفظ اموال و داراييهاي شركت
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
184