32ميليارد ريال صرفه اقتصادي ناشي از اورهال ترانسفورماتورهاي برق در اهواز
بمنظور تحقق اقتصاد مقاومتي بيش از 900دستگاه ترانسفورماتور منصوبه در شبكه برق اهواز اورهال و 32ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي بدنبال داشت.

معاون بهره برداري شركت بيان داشت: ترانسفورماتورها بعنوان اجزاي اصلي و گران مورد توجه ويژه قراردارندكه بمنظور پايداري برق مشتركين محترم در فصل تابستان و تامين ولتاژ مطلوب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند كه در اين راستا تعداد900دستگاه ترانسفورماتور معيوب درنقاط مختلف كلانشهر اهواز شناسايي و پس از انتقال به كارگاه ترانس رفع اشكال و مجددا مورد بهره برداري قرار گرفته اند.

سعيدآقائي همچنين با اشاره به اهميت همكاري دوسويه بين مصرف كننده و توزيع كننده انرژي بيان داشت:  با توجه به افزايش دما و بالا رفتن مصرف برق، مراقبت از تجهيزات و نگهداري شبكه داراي اهميت زيادي است كه طي يكسال گذشته تعداد80 دستگاه ترانسفورماتور كه دچار اشكال 100 درصدي شده بودند از سطح شبكه جمع آوري و به دست  متخصيص  اين شركت در كارگاه ترانس تعميرات اساسي شده است.

 وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته شاخص خاموشي شركت به ازاي هرمشترك در سال (SAIDI) در چهارماهه اول سال جاري به نسبت مدت مشابه در سال 97 به ميزان23 درصد كاهش يافته است كه البته به منظور افزايش رضايتمندي مشتركين محترم و مطابق چشم انداز 1410 بايد به 99 دقيقه در سال برسيم.

معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز درپايان هزينه صرفه جويي شده در اين پروژه را بالغ بر 32ميليارد ريال برآورد كرد.

تاریخ:
1398/05/20
تعداد بازدید:
200
منبع: