احداث شبكه برق دو مداره خروجي ايستگاه جديد كيانشهراهواز
مديراموربرق منطقه دو اهواز: خط دو مداره ارتباطي خروجي ايستگاه كيانشهر با اعتباري بالغ بر 20 ميليارد ريال احداث شد.

 به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز مديرامور برق منطقه دو اين شركت بيان داشت: اقدامات پيشگيرانه باعث افزايش توان و آمادگي در مقابل مشكلات ناشي ازحوادث غيرمترقبه مي شود كه در اين راستا به منظور افزايش قدرت مانور،خط دو مداره ارتباطي خروجي ايستگاه جديدكيانشهر با اعتباري بالغ بر 20ميليارد ريال احداث شد.

  حجت توكلي در ادامه افزود: كاهش ميزان خاموشي و افزايش كيفيت ولتاژتوزيعي به عنوان شاخص ارزيابي شركتهاي توزيع نيروي برق اهميت بسيار زيادي دارد بدين منظورتمام برنامه ريزي هاي ما پس از تامين برق، با هدف كاهش مدت زمان خاموشي مي باشد.

  مديراموربرق منطقه دو همچنين اظهارداشت: خط دومداره خروجي ايستگاه كيانشهربا طرح گلداني  
از ايستگاه جديد الاحداث كيانشهر واقع در جاده اهواز انديمشك به طول5400متر و با بكارگيري تعداد126 اصله پايه احداث وبه بهره برداري رسيد.

توكلي  اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را 20ميليارد ريال برآورد نمود.

تاریخ:
1398/02/16
تعداد بازدید:
226
منبع: