نام و نام خانوادگی نام دفتر شماره تماس اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس عبدالحمید عباس شیاری
مدیرعامل 34490670 اطلاعات بیشتر
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
جناب آقای مهندس سعید آقایی
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 34490670 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس محمدعلی مقدسیان پور
مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق 34490673 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس مصطفی جامعی فر
مدیر نظارت بهره‌برداری 34490672 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس سید عماد الدین حسینی
مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست
33913261 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس منوچهر رشتی
مدیر بازار برق
33377560 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس محمد عزیزی
مدیر امور برق روستایی
34490661 اطلاعات بیشتر
معاونت مهندسی
جناب آقای مهندس  علی عیداوی
معاون برنامه ریزی و مهندسی 34490720 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس فرشاد رفیعیان
مدیر مهندسی و نظارت 34490728 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس  بیژن رحیم‌پور
مدیر کنترل برنامه و پروژه 33913270 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس محمود لک
  مدیر GIS 33386044 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس مصطفی فلاحی
مدیر طراحی مهندسی
33913262 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس مهرداد شیرالی
مجری طرح‌های عمرانی
34490663 اطلاعات بیشتر
معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات
جناب آقای مهندس بهرام جولایی
معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات 34490716 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس فرهاد دانشی
مدیر دفتر تحقیقات واستانداردها
34490700 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس عبدالحسین سپهریان
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
34490732 اطلاعات بیشتر
سرکار خانم مهندس الهام سلامت نیا
مدیر دفتربرنامه‌ریزی و بودجه
34490730 اطلاعات بیشتر
معاونت مالی و پشتیبانی
جناب آقای محمد رضا شامسیری
معاون مالی و پشتیبانی 34490718 اطلاعات بیشتر
جناب آقای محمود ابراهیمی زاده
مدیر دفتر تدارکات 34490642 اطلاعات بیشتر
جناب آقای علی سبزی پور
مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی 34490691 اطلاعات بیشتر
سرکار خانم مریم قاید
مدیر امور مالی
34490650 اطلاعات بیشتر
معاونت منابع انسانی
جناب آقای عسکرزاده
معاون منابع انسانی 34490640 اطلاعات بیشتر
جناب آقای عبدالحسین اکبری
مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه 34490638 اطلاعات بیشتر
سرکار خانم مهندس اسماء نامداری
مدیر دفتر توسعه و مدیریت تحول اداری 34490631
اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهدی افضلی
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 34490633 اطلاعات بیشتر
سرکار خانم آتنا عباسی
دفتر آموزش و برنامه ریزی منابع انسانی 34490635 اطلاعات بیشتر
معاونت فروش و خدمات مشترکین
جناب آقای مهندس مهرداد فارسیمدان
معاون فروش و خدمات مشترکین 33389021 اطلاعات بیشتر
جناب آقای سید عباس موسوی
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری 33910530 اطلاعات بیشتر
جناب آقای ملک محمد ملکی
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول 33386020 اطلاعات بیشتر
جناب آقای مهندس بابک افضلی
مدیر دفتر مدیریت مصرف
33377562 اطلاعات بیشتر
جناب آقای سعید رسولی کیا
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 33381345
اطلاعات بیشتر
دفاتر مستقل
جناب آقای علی رضا کریم پور
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 33913265 اطلاعات بیشتر
جناب آقای بهرام چهرازی
مدیر دفتربرونسپاری 34490639 اطلاعات بیشتر
جناب آقای محسن سلطانی افارانی
مدیر دفتر هیئت مدیره
34490644 اطلاعات بیشتر
جناب آقای علی رضا شکرخدایی
مدیر دفتر روابط عمومی
34490666 اطلاعات بیشتر
جناب آقای فرشید موزری
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
34490680 اطلاعات بیشتر