شرح وظايف سازمان
در راستاي دستيابي به هدف شركت و در چارچوب مقررات، سياست ها، برنامه ها و استانداردها و ضوابط نظارتي وزارت نيرو و از جمله استانداردهاي ناظر بر پرداخت بهاي برق و با رعايت اصول بازرگاني واقتصادي شركت مجاز به انجام عمليات و معاملاتي كه براي مقاصد شركت ضروري و يا مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد، از جمله اقدامات زير مي باشد:
1- ايجاد، توسعه، بهينه سازي و خريد شبكه و تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت شركت و در صورت نياز با اخذ مجوز هاي لازم در ساير مناطق
2- اجراي طرح هاي غير انتفاعي از محل منابع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اينگونه طرح ها
3- بهره برداري و تعمير و نگهداري شبكه ها و تأسيسات توزيع نيروي برق متعلق به شركت
4- همكاري با شركت هاي برق منطقه اي در جانمايي بهينه پست هاي فوق توزيع
5- راهبري و پايش شبكه هاي توزيع برق
6- ارائه خدمات مورد نياز براي دسترسي ساير عرضه كنندگان برق به شبكه هاي توزيع به منظور خريد، فروش، جابجايي (ترانزيت) برقف با دريافت حق جابجايي (حق ترانزيت)
7- خريد، فروش ( از جمله شامل روش هاي مختلف پيش فروش و پيش خريد) و جابجايي برق
8- انجام اقدامات لازم براي اطمينان از تأمين مستمر برق، از جمله عقد قرارداد هاي خريد و يا پيش خريد از عرضه كنندگان با رعايت مقررات بازار برق و تحويل آن به مشتركين
9- ارائه خدمات به مشتركين و فراهم نمودن امكانات لازم براي قبول تقاضاي جديد و واگذاري اشتراك و يا تغيير ظرفيت اشتراك هاي موجود در حوزه فعاليت هاي شركت
10- مديريت بار مصرف و تقاضاي انرژي برق (مديريت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهينه برق
11- بهره برداري، تعمير و نگهداري تأسيسات و تجهيزات برق متعلق به سايرين در صورت اخذ مجوز هاي لازم
12- حمايت از پژوهش هاي كاربردي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط با بخش توزيع از طريق مراجع تخصصي و ذيصلاح
13- حمايت از توسعه ظرفيت هاي مشاوره اي و پيمانكاري و فن آوري هاي جديد به منظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و ارتقاء سطح خدمات به مشتريان
14- فروش برق به صورت عمده به مؤسسات برق داري پروانه مجاز به منظور تحويل به مصرف كنندگان
15- برون سپاري امور مطالعاتي و عملياتي اجرايي رقابت پذير (اعم از بهره برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه سازي شبكه و تأسيسات و ارائه خدمات مشتركين
16- ارائه خدمات به وزارت نيرو در اجراي ماده 4 قانون سازمان برق ايران و يا ساير قوانين و مقررات
17- فراهم نمودن امكان استفاده از دارايي هاي شركت جهت ارائه خدمات زير بنايي توسط ساير اشخاص در ازاء دريافت ما به ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي به گونه اي كه خدمات اصلي شركت را دچار مخاطره ننمايند.
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/24
تعداد بازدید:
3841