تاریخ به روزرسانی:
1400/11/27

  • آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

    رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

    شرح وظایف:
    برنامه ریزی و پیش بینی و تجزیه و تحلیل بار و قدرت درخواستی روزانه ، شرکت در بورس و بازارهای برق ، کنترل لوازم اندازه گیری نقاط مبادی ورود و خروج انرژی ، توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده ، همچنین قراردادهای خرید و فروش برق را تحت سرپرستی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ بر عهده دارد. معرفی واحد : دفتر بازار برق یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت است که وظایف کلی آن به دو بخش ، مطالعات اقتصادی و جلب مشارکت تولید پراکنده تقسیم می شود که اهم وظایف و ماموریت های واحد به شرح ذیل می باشد : وظایف واحد : • اجرای برنامه های مرتبط با امور عملیات بازار برق هماهنگ با ماموریت و سیاستهای شرکت • کنترل لوازم اندازه گیری مبادی ورود ، خروج و نقاط تبادل انرژی بمنظور حصول اطمینان از مقدار انرژی مبادله شده • پیش بینی دقیق بار روزهای آتی بمنظور حضور موفق در بازارهای بورس و بازارهای دو جانبه تبادل انرژی • بررسی اقتصادی و فنی در رابطه با تبادل انرژی برق با همکاری واحدهای داخلی ، دیگر شرکتهای توزیع • اجرای دقیق دستورالعملها ، رویه ها و آئین نامه های مرتبط در بازار برق • پیش بینی دقیق بار و تجزیه تحلیل آن بمنظور تعیین علل تغییرات بار • انجام مطاالعات فنی در زمینه توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده (DG) • جمع آوری آمار و اطلاعات پیک بار شبکه ،خطوط وپستها بمنظور تجزیه و تحلیل و استفاده آن در بازار برق • تنظیم قراردادهای خرید و فروش برق بمنظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح شرکت • کنترل بر صورتحسابهای صادر شده از شرکت مدیریت شبکه و دیگر شرکتهای مرتبط در رابطه با گزارشات موارد خطا