تاریخ به روزرسانی:
1400/11/27
 • مدیر کنترل برنامه و پروژه
 • بیژن رحیم پور
 • تلفن: 33913270
 • Cproject(at)aepdco.ir

 • آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

  رشته تحصیلی: برق - انتقال و توزیع

  شرح وظایف:
  نظارت و کنترل بر پیشرفت فیزیکی و جذب اعتبارات پروژه های سرمایه ای ، صورت وضعیت پیمانکاران ، فهرست بها ء ، تهیه بانکهای اطلاعاتی مربوط به منابع برنامه ها و پروژه ها و همچنین تهیه برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه ها را تحت سرپرستی معاونت برنامه ریزی و مهندسی برعهده دارد. معرفی واحد : دفتر کنترل برنامه و پروژه یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت است که وظایف کلی آن به سه بخش ارزیابی کنترل کیفی تجهیزات ، مطالعات بار و کنترل پرو ژه تقسیم می شود که اهم وظایف و ماموریت های واحد به شرح ذیل می باشد : وظایف واحد : • کنترل بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها و برنامه های شرکت مانند کنترل بر زمان برنامه ، مراحل اجرا و بودجه بندی • تهیه master plan از برنامه ها و پروژ ه ها • جمع آوری اطلاعات ، آمار و گزارشات در ارتباط با منابع برنامه ها و پروژه ها و نحوه تخمین آنها در بانکهای اطلاعاتی • تعیین الگوی اندازه گیری پیشرفت برنامه ها و فعالیتهای پروژه • تبیین ساختار گزارشهای دوره ای از پیشرفت پروژه ها و برنامه ها و انحرافات • برگزاری جلسات ادواری با مسئولین پروژه ها و برنامه ها به منظور هماهنگی تیم پروژه و بررسی روند پیشرفت • تجزیه و تحلیل کلان از برنامه مالی برنامه ها و پروژ ه ها و دریافت ارائه گزارش کنترل وضعیت بودجه و هزینه • تهیه برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه ها و برنامه ها و تهیه برنامه پاسخ به ریسک • تعریف برنامه کیفیت پروژه با همکاری مشاور و درچارچوب سیاست های کیفی مد نظر کارفرما • تهیه برنامه بازرسی های ادواری پروژه و تعریف شرح مسئولیت های متولیان کیفیت پروژه • تهیه دستورالعملهای آرشیو ، بایگانی و امانت دهی مستندات و بازنگری اسناد و مدار • استفاده از نرم افزارهای مرتبط با کنترل پروژه و کنترل صورت وضعیتها • برگزاری جلسات در زمانها و موارد با حضور پیمانکاران مشاوره و مسئولین شرکت بمنظور ارائه گزارشات مختلف و لازم