تاریخ به روزرسانی:
1400/11/27

  • آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

    رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

    شرح وظایف:
    نظارت بر سیستمهای پذیرش مشترکین و فروش انشعاب ، انتخاب و ارزیابی پیمانکاران خدمات مشترکین ، ابلاغ و اجرای صحیح آئین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و همچنین یکسان سازی کمیسیون مصارف سنگین ، اعلام شرایط و عقد قراردادها را تحت سرپرستی معاونت فروش و خدمات مشترکین بر عهده دارد. معرفی واحد : دفتر نظارت بر خدمات مشترکین یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت است که وظایف کلی آن به سه بخش نظارت بر خدمات مشترکین دیماندی، نظارت بر خدمات مشترکین عادی و آیین نامه ها تقسیم می شود که اهم وظایف و ماموریت های واحد به شرح ذیل می باشد. وظایف واحد : • انتخاب و استقرار سیستمهای فروش انشعاب در مناطق و پیمانکاران خدمات مشترکین بمنظور حصول اطمینان از تامین برق بموقع و مطابق آئین نامه متقاضیان • یکسان سازی کمیسیونهای مصارف سنگین و برگهای اعلام شرایط و متون قراردادهای تامین برق متقاضیان در مناطق و دیگر واحدهای مرتبط در شرکت • رسیدگی به سوابق متقاضیان مصارف عمده و همچنین پیگیری در برگزاری جلسات مصارف عمده و اعلام شرایط مربوطه • نظارات بر فروش انشعاب در مناطق و همچنین پیمانکاران خدمات مشترکین بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها • کنترل بر فعالیت مامورین قرائت کنتور و همچنین تهیه معیارهای ارزیابی مامورین به منظور ارتقاء سطح کیفیت فعالیت آنها • اجرای صحیح رویه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملها در مناطق و پیمانکاران خدمات مشترکین (آژانس ها) بمنظور حصول اطمینان از رعایت دقیق آنها • ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح آئین نامه ها ، دستورالعملها و استانداردها باواحدهای ذیربط شرکت و شرکت توانیر • نظارت و همکاری در انتخاب و فعالیت مشاوران و پیمانکاران و آژانسهای خدمات مشترکین بمنظور یکسان سازی عملکرد و حصول اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات در برخورد با متقاضیان و مشترکین • تشکیل جلسات تخصصی با مدیران مناطق و کارشناسان ذیربط در رابطه با طرح مشکلات و ارائه پیشنهادات بمنظور رفع آنها • رسیدگی به اعتراضها و شکایات متقاضیان و مشترکین در رابطه با نحوه پذیرش متقاضیان و مدت زمان انتظار برای برقراری انشعاب