معاونت بازار برق ايران

1 - ساختار سازماني

 • برنامه ريزي و انجام اقدامات جهت اجرائي نمودن مصوبات و رويه هاي اجرائي در مهلت مقرر با توسعه نرم افزاري و سخت افزاري
 • مطالعه و بررسي هاي اقتصادي جهت اتخاذ تدابير و تصميم گيري متناسب با شرايط محيطي حاكم بر صنعت برق كشور
 • مطالعه و بررسي هاي اقتصادي در جهت عقد قراردادهاي برون مرزي
 • برنامه ريزي و انجام عمليات و توسعه بازار و بورس برق
 • مديريت و برنامه ريزي جهت ايجاد انگيزه براي تحرك و نوآوري بيشتر و رقابت سالم در بازار برق
 • بستر سازي لازم به منظور تعريف صحيح بازار برق و مديريت اطلاع رساني عوامل موثر و مقررات بازار برق در صنعت برق كشور
 • اخذ تضمين لازم (اعتبارات) براي بازيگران داخلي وزارت نيرو يا نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو
 • عقد قراردادهاي لازم مبادلات داخلي براي موسسات خارجي و داخلي
 • مديريت و نظارت بر حسن انجام عمليات بازار، اجراي قراردادها، صدور صورتحساب و تسويه حساب‌هاي به موقع در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به منظور ايجاد اعتماد در بازار برق با همكاري معاونت مالي و پشتيباني
 • انجام برنامه ريزي جهت توسعه و بهبود كيفيت فعاليتها بصورت مستمر
 • برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در رابطه با سازوكارهاي انگيزشي مجموعه تحت نظارت به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد

2- دفاتر
2-1دفتر مطالعات اقتصادي و ارتقا بازار
شرح وظايف عمومي :

 • همكاري در تهيه و تنظيم خط مشي، اهداف و برنامه هاي معاونت متبوع
 • آگاهي كامل از آيين‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به مبادلات و ارائه خدمات در بازار برق
 • انجام اقدامات لازم در راستاي توسعه و بهبود كيفيت فعاليتها به صورت مستمر
 • اجراي كليه فعاليتهاي تخصصي محوله و ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي موثر بر ساير حوزه‌هاي شركت به منظور اجراي هر چه بهتر فعاليتها
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي موثر فعاليتها به منظور حصول اطمينان از صحت و كيفيت انجام آنها و تهيه گزارشات تحليلي و انعكاس به موقع‌ آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصميمات مناسب
 • مستندسازي و آرشيو اطلاعات و مدارك در دفتر
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي ادواري و ساليانه
 • شركت در سمينارها، نشست ها و جلسات مربوطه

ساير اقدامات مرتبط
 
شرح وظايف اختصاصي :

 •  تنظيم و تدوين اهداف و برنامه‌هاي مرتبط با انجام مطالعات اقتصادي و ارتقاء بازار در راستاي ماموريت و سياستهاي شركت
 •  آگاهي كامل از مصوبات هيأت تنظيم بازار برق و رويه هاي اجرايي مربوطه
 •  ارتباط كامل و مستقيم با هيأت تنظيم بازار برق جهت تبادل و مديريت اطلاعات و داده ها
 • تهيه و تنظيم پيش نويس رويه هاي مورد نياز و ارائه از طريق معاونت مربوطه به هيأت تنظيم بازار
 •  ارائه نظر و پيشنهادات اصلاحي جهت بهبود رويه‌هاي اجرايي مورد نياز و رفع موانع و گلوگاه‌ها و ارسال از طريق معاونت مربوط به هيأت تنظيم بازار جهت تصويب
 • برنامه‌ريزي و اقدام در جهت اجرائي نمودن هر كدام از مصوبات و رويه‌هاي اجرائي تأييد شده در مهلت مقرر
 •  همكاري در تعريف، تهيه و ارتقاء و توسعه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز بر مبناي برنامه‌ها و سياستهاي بازار برق در معاونت متبوع
 •  مطالعه بازار و تعريف و تحليل شاخص هاي رقابت و سلامت بازار با تعريف شاخص هاي كمي و كيفي و محاسبه ادواري آن و ارائه راه حل به هيأت تنظيم بازار برق از طريق معاونت بازار برق
 •  مطالعات اقتصادي در جهت حضور بخش دولتي غير از وزارت نيرو در بازار عمده فروشي
 •  مطالعات اقتصادي در جهت حضور بخش غير دولتي در بازار عمده فروشي
 •  شناسايي و تحقيقات بازاريابي به منظور تعيين بازارهاي هدف انرژي برق
 •  تحليل‌هاي كارشناسي در خصوص ضرورت‌سنجي و توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاريهاي شركت
 • مطالعات اقتصادي به منظور راه اندازي بازار خدمات جانبي (كنترل فركانس، ظرفيت رزرو و...)
 • مطالعات اقتصادي به منظور توسعه و راه اندازي بازار در بخش خريد به صورت رقابتي
 •  مطالعه اقتصادي در ارتباط با تبادلات و ترانزيت برق با توجه به بازار داخلي ايران
 •  مطالعه و پيش‌بيني رفتار بازيگران با طراحي نرم افزاري (سيمولاتور) با رويه‌هاي جديد و ...
 •  مطالعه و بررسي توسعه و راه اندازي بازار خدمات جانبي به منظور توسعه رقابت و ارتقاء بازار
 •  مطالعه و بررسي توسعه و راه اندازي بازارهاي دو جانبه به منظور توسعه رقابت و ارتقاء بازار
 • مطالعه و بررسي توسعه و راه اندازي بازار در بخش خريد به صورت رقابتي
 • مطالعه و بررسي توسعه بازار جهت ترانزيت برق كشورهاي همجوار
 • همكاري با معاونت برنامه ريزي و نظارت بر امنيت شبكه جهت اتصال واحدهاي نيروگاهي غير وزارت نيرو به شبكه به منظور توسعه رقابت
 •  مطالعه و بررسي بازارها و انواع معاملات در بازار برق و تحليل عملكرد بازار روزانه
 • تعريف دوره‌هاي آموزشي بر اساس نيازهاي بازار و خريداران و فروشندگان و همكاري با متوليان اين امر در شركت جهت اجراي دوره‌هاي آموزشي
 •  راه اندازي بورس برق

2-2 دفتر بازار يابي و امور قراردادها
شرح وظايف عمومي :

 •  همكاري در تهيه و تنظيم خط مشي، اهداف و برنامه هاي معاونت متبوع
 •    آگاهي كامل از آئين نامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي مربوط به مبادلات و ارائه خدمات بازار برق
 •  انجام اقدامات لازم در راستاي توسعه و بهبود كيفيت فعاليتها به صورت مستمر
 •  اجراي كليه فعاليتهاي تخصصي محوله و ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي موثر بر ساير حوزه‌هاي شركت به منظور اجراي هر چه بهتر فعاليتها
 •    تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي موثر فعاليتها به منظور حصول اطمينان از صحت و كيفيت انجام آنها و تهيه گزارشات تحليلي و انعكاس به موقع‌ آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصميمات مناسب
 •  تهيه و تنظيم گزارشهاي ادواري و ساليانه
 •  مستندسازي و آرشيو اطلاعات و مدارك دفتر
 •  شركت در سمينارها، نشست ها و جلسات مربوطه
 •  ساير اقدامات مرتبط

شرح وظايف اختصاصي:

 •  تنظيم و تدوين اهداف و برنامه‌هاي مرتبط با انجام بازاريابي و قراردادها در راستاي مأموريت و سياستهاي شركت
 •  مطالعه و بررسي به منظور آگاهي از شرايط و محيط بازار
 •  مديريت و نظارت بر تهيه پيش‌نويس قراردادهاي خريد برق از طريق بازار عمده‌فروشي (اعم از دولتي‌ و ‌غير‌دولتي و...)
 •  مديريت و نظارت بر تهيه پيش‌نويس قراردادهاي فروش برق از طريق بازار عمده‌فروشي (اعم از دولتي‌ و‌ غيردولتي و ...)
 •  مديريت و نظارت بر تهيه پيش‌نويس قراردادهاي ارائه خدمات انتقال به بازيگران مرتبط در بازار
 •    مديريت و نظارت بر تهيه پيش‌نويس قراردادهاي مبادلات برون مرزي با همكاري دفتر مبادلات برون مرزي
 •  مديريت و نظارت بر تهيه پيش‌نويس ساير  قراردادهاي لازم بر اساس آئين نامه بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم
 •  همكاري با معاونت راهبري (امور بهره‌برداري و كنترل) و معاونت برنامه‌ريزي (دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه شبكه) براي تهيه دستورالعملهاي اتصال به شبكه
 •     برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه بسترسازي، اطلاع‌رساني و بازاريابي به منظور جذب مشاركت كننده در بازار و گسترش بازار برق
 •     نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي مبادلات داخلي
 •    نظارت بر قراردادها بر اساس آخرين تغييرات آئين‌نامه‌اي و رويه‌ها و مصوبات بازار برق
 •     اعلام حضور بازيگران بازار برق با توجه به شرايط مندرج در قراردادهاي منعقد شده
 •    همكاري با معاونت مالي و پشتيباني در ارتباط با امور پشتيباني تنظيم قراردادها
 •    همكاري با هيأت تنظيم بازار برق در امر قراردادهاي مرتبط با بازار برق

2-3 دفتر امور عمليات بازار برق
شرح وظايف عمومي :

 •      همكاري در تهيه و تنظيم خط‌ مشي، اهداف و برنامه‌هاي معاونت متبوع
 •      آگاهي كامل از آيين‌نامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي مربوط به مبادلات و ارائه خدمات بازار برق و مصوبات هيأت تنظيم بازار برق
 •      انجام اقدامات لازم در راستاي بهبود كيفيت فعاليتها به صورت مستمر
 •     اجراي كليه فعاليتهاي تخصصي محوله و ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي موثر بر ساير حوزه‌هاي شركت به منظور اجراي هر چه بهتر فعاليتها
 •     تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي موثر فعاليتها
 •     تهيه گزارشات تحليلي و انعكاس به موقع‌ آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصميمات مناسب
 •     مستندسازي، آرشيو و نگهداري از كليه اطلاعات و مدارك واحد سازماني
 •     تهيه و تنظيم گزارشهاي ادواري و ساليانه
 •     شركت در سمينارها، نشستها و جلسات مرتبط

    ساير اقدامات مرتبط
شرح وظايف اختصاصي :

 •      تنظيم و تدوين اهداف و برنامه‌هاي مرتبط با انجام امور عمليات بازار در راستاي مأموريت و سياستهاي شركت
 •     مطالعه و بررسي به منظور آگاهي از شرايط و محيط بازار برق
 •     بررسي شرايط حضور بازيگران در بازار برق با توجه به تأييديه دفتر بازاريابي و قراردادها در معاونت متبوع
 •     برنامه‌ريزي روزانه ورود و خروج واحدها و انرژي خريداري شده از فروشندگان با اخذ اطلاعات از معاونت راهبري (امور بهره برداري و كنترل)، دفتر بازاريابي و قراردادها و دفتر مبادلات برون مرزي در معاونت متبوع، فروشندگان و خريداران
 •     ارتباط با معاونت راهبري جهت اجراي برنامه بازار و تهيه آرايش بازار و عمليات ذيربط
 •     مقايسه پيش بيني نياز مصرف شركتها با مصرف واقعي انرژي
 •     همكاري با معاونت مالي جهت صدور صورتحساب و پذيرش حضور خريداران و فروشندگان حقيقي و حقوقي غير وزارت نيرو
 •     تعريف و اقدام جهت تهيه نرم افزارهاي مرتبط با بازار و عملياتي كردن آن (پيش‌بيني بار، در مدار قرار گرفتن واحدها و برنامه‌ريزي مجدد آرايش واحدها و ...)
 •     انجام مطالعات و بررسي‌هاي منجر به برنامه‌ريزي اقتصادي و تعامل با دفتر مطالعات اقتصادي و ارتقاء بازار در اين زمينه
 •     پيگيري و پاسخگويي به نظارت، اختلافات و مغايرتهاي خريداران و فروشندگان و هيأت حل اختلاف
 •     بررسي اعتراضات فروشندگان و خريداران و ارائه كنندگان خدمات انتقال
 •     اطلاع رساني اوضاع بازار (شاخص‌ها و اطلاعات مرتبط به آئين‌نامه‌ها، رويه‌ها، مصوبات و مسائل مربوط به خدمات انتقال)  به بازيگران بازار
 • برنامه‌ريزي روزانه ورود و خروج واحدها و انرژي خريداري شده از فروشندگان (با نرم‌افزار)

صدور صورتحساب روزانه با عمليات حاصله ذيل:

 • ( فرم M005 امور عمليات بازار
 • ( فرم M003 (خريداران
 • فرم N005 (امور عمليات بازار)
 • اطلاعات انرژي (مركز كنترل)
 • اطلاعات پيشنهاد قيمت (فروشندگان)
 • اطلاعات مصرف داخلي (شركتهاي برق منطقه اي)
 • ( اطلاعات قابليت توليد واحدها (گروه تراز انرژي و عملكرد واحدها – SCCIS)
 • قيمت متوسط سوخت (دفتر بودجه توانير)
 • اطلاعات عدم همكاري واحدها (مركز كنترل)
 • جرايم آزمون ناموفق مصرف (امور عمليات بازار)
 • صورتحساب روزانه خريد برق (فروشندگان)
 • ( صورتحساب فعلي خدمات انتقال
 • ( صورتحساب ماهيانه خدمات انتقال
 • ( صورتحساب ماهيانه خريد برق (فروشندگان
 • ( صورتحساب فصلي خريد برق (فروشندگان
 • ( صورتحساب روزانه فروش برق (خريداران
 • ( صورتحساب ماهيانه فروش برق (خريداران
 • (صورتحساب فصلي فروش برق (خريداران

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/13
تعداد بازدید:
2431
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت