شماره مناقصه:
98/40
موضوع مناقصه:
خريد ال آرم و كراس آرم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/10/14
آخرین مهلت:
1398/10/09

آگهي مناقـصه عمومي دو مرحله اي شماره 98/40

 

 

شركت توزيع نيروي برق اهواز در نظر دارد ال آرم و كراس آرم مورد نياز خود را به شرح اسناد از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ميزان ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به شرح اسناد مي باشد، كه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر، چك تضمين شده بانكي، بلوكه از مطالبات و يا وجه نقد به حساب بانك تجارت شعبه شهيد چمران به شماره 1028040020 بنام شركت توزيع نيروي برق اهواز به مناقصه گزار تسليم گردد

- زمان و محل ونحوه دريافت اسناد : از تاريخ درج آخرين آگهي بمدت 5 روز با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 200،000 ريال به حساب بانك تجارت شعبه شهيد چمران به شماره 1028040020به آدرسهاي زير مراجعه نمايند:

- پايگاه اينترنتي شركت توزيع برق اهواز :          WWW.AEPDCO.IR

- پايگاه اينترنتي توانير :                    WWW.TAVANIR.ORG.IR     

- پايگاه اينترنتي ملي اطلاع رساني مناقصات      www.iets.mporg.ir

-         تلفن تماس :06134490700 داخلي 3245

-    آخرين مهلت و محل تحويل وبازگشايي پاكات : حداكثر تا ساعت 14:00 مورخ 9/10/98به دبيرخانه مركزي شركت: اهواز- بلوار پاسداران جنب شهرك صنعتي تسليم گردد. بازگشايي راس ساعت 14:00 مورخ 14/10/98مي­باشد.

-    به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-         هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه است.

-         ساير اطلاعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است.               

                                       

 

                                                                                       امور تداركات
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت