شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
شرح وظايف
شرح وظايف واحد معاونت برنامه ريزي و مهندسي
هدف واحد :
 نظارت و راهبري بربرنامه ريزي ، تهيه و كنترل بودجه و كيفيت برق و كاهش تلفات ، مطالعات اقتصادي و بار شبكه ، آمار و اطلاعات و توسعه و پشتيباني سيستم هاي اطلاعاتي و طرح هاي جامع و GIS  و تحقيقات و استانداردها و كنترل پيمانكاران و مشاوران و صورت وضعيت آنان را تحت نظارت مدير عامل شركت بر عهده دارد.
معرفي واحد :
معاونت برنامه ريزي و مهندسي يكي از واحدهاي زير مجموعه مديريت عامل است كه وظايف كلي آن به شش بخش مجري طرحها ، كنترل برنامه و پروژه ، تحقيقات و استانداردها ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، مهندسي و نظارت  و برنامه ريزي و بودجه تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
وظايف واحد :
تدوين طرحها و تهيه روشهاي اجرايي ، دستورالعملها ، كتب و جزوات به منظور بهبود روشهاي اجرايي طرحهاي مورد نياز در محدوده شركت
تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات براي بررسي عملكرد شركت يا ارائه آن به ديگر بخشهاي داخل و خارج از شركت
تهيه بودجه جاري و سرمايه اي شركت و عملكرد آن به منظور تخصيص بهينه اطلاعات
بررسي روند رشد بار به منظور تجزيه و تحليل و ارا ئه پيشنهاد طرح هاي جامع يك ساله ، سه ساله و پنج ساله
پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي به منظور تسهيل در ارتقاء سطح پاسخگويي و گردش كار داخلي شركت
اجراي استانداردها به منظور بهبود و بهينه سازي روشهاي اجرايي در جهت افزايش طول عمر شبكه و ارتقاء كيفيت بهره برداري
ايجاد راهكارهاي مناسب در تدوين پروژ ه هاي تحقيقاتي و پياده سازي آن به منظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري
تاييد صلاحيت پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات با تشكيل كميته هاي ارزيابي و صدور كارت صلاحيت مهارت نيروي هاي پيمانكاري
كنترل برنامه ها و انجام پروژ ه ها و همچنين چگونگي دستوركارها و صورت وضعيت پيمانكاران و تهيه فهرست بهاي ساليانه ( دستمزدها و قيمت تجهيزات) با بكارگيري نرم افزارهاي مرتبط
تهيه و تدوين طرح جامع شبكه
تدوين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرتبط و همچنين كنترل شاخص بارهاي فني شبكه
بررسي عملكرد ناظرين و مشاوران پروژه هاي سرمايه اي
بررسي عملكرد مجري طرحها به منظور تسهيل در فعاليتهاي پيمانكاري
اجراي صحيح طرح GIS و به روز رساني آن با جمع آوري صحيح اطلاعات و نقشه هاي مورد نياز شبكه در بانكهاي اطلاعاتي مربوطه.
دفاتر :
Date: 1398/02/17
View: 7268
Powered by DorsaPortal