شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين
دفتربازار برق توزيع نيروي برق اهواز
دفتربازار برق شركت توزيع نيروي برق اهواز از ابتداي سال 1386 تشكيل و با طرح استقلال شركت هاي توزيع به صورت مستقل به شركت مديريت شبكه برق ايران پيوست . دفتر بازار برق شامل دو گروه بازار برق شبكه و گروه منابع توليد پراكنده برق مي باشد كه فعاليتهاي مطالعات بار شبكه برق اهواز و پيش بيني بار مورد نياز شبكه در گروه بازار برق و فعاليتهاي توليد پراكنده در گروه مربوطه انجام مي گردد.
 
پيش بيني بار شبكه برق اهواز :
- آشنايي كامل با دستورالعمل ها ، آيين نامه ها و رويه هاي بازار برق پيش بيني بار شبكه برق اهواز با نرم افزار و به روش تجربي و ارسال روزانه بار پيش بيني شده به شركت مديريت شبكه
- پيگيري اطلاعات بار شبكه و تهيه اطلاعات بارروزانه شبكه برق اهواز و ارسال آن به شركت مديريت شبكه
- بررسي جرائم ناشي از آزمون ناموفق مصرف
- مقايسه صورت حسابهاي صادره توسط شركت مديريت شبكه با درآمد مورد انتظار و رفع مغايرت هاي موجود
- نظارت بر نصب كنتور هاي بازار برق - حضور در بازار رقابتي خريد و فروش انرژي ( بازار دو جانبه برق )
-احداث نيروگاههاي كوچك برق در مراكز مصرف با هدف كاهش تلفات انرژي در شبكه انتقال و توزيع و افزايش راندمان منابع توليد برق صورت مي پذيرد . اين منابع توليد پراكنده برق كه داراي توان توليدي حداكثر 25 مگا وات مي باشند از نوع گاز سوز و داراي قابليت توليد برق (DG)، توليد همزمان برق و حرارت (CHP)و توليد همزمان برق ، حرارت و سرمايش(CCHP)مي باشد.
 
توسعه منابع توليد پراكنده برق (DG ، CHPوCCHP):
تشكيل واحد جلب مشاركت منابع توليد پراكنده برق بررسي شرايط فني و مالي سرمايه گذاران احداث مولد مقياس كوچك جايابي بهينه مكان و ظرفيت منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع برق با هدف كاهش
تلفات انرژي و بهبود پروفيل ولتاژ بررسي محاسبات اتصال به شبكه مولدهاي مقياس كوچك اجراي برنامه پخش بار شبكه و بررسي شرايط انتقال توان در شبكه با حضور DG   استفاده از ظرفيت مولدهاي برق(گازوئيل سوز):
پتانسيل سنجي ميزان ظرفيت مولدهاي برق صنايع و ادارات اجراي طرح خريد برق توليدي مولدهاي برق در بازه زماني 15/خرداد لغايت 15/شهريور بازديد و بررسي ميزان ظرفيت مولدها تعيين سهميه سوخت و مكاتبه با شركت پخش و پالايش در خصوص تامين سوخت مولدها هماهنگي نصب لوازم اندازه گيري بر مولدهاي مشتركينو قرائت ماهيانه محاسبه ميزان انرژي توليدي و خريد برق

Date: 1396/12/14
View: 2423
Powered by DorsaPortal