جلسه شورای فرهنگی دینی  برق اهواز برگزارشد
جلسه شورای فرهنگی این شرکت با حضور حجه السلام وحیدمرادی دبیراجرائی شورای فرهنگی دینی صنعت آب و برق خوزستان، آقای علیرضا شکرخدائی مدیر روابط عمومی برق اهواز و ائمه جماعات مناطق و شهرستانهای تابع در ستادمرکزی برق اهواز برگزارشد.
1399/10/27
شبکه برق بافت مرکزی شهراهواز ساماندهی و اصلاح شد
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق اهواز: در راستای افزایش تاب آوری وکاهش خاموشی شبکه برق بخشهائی از بافت مرکزی شهر اهواز با اعتباری بالغ بریک میلیارد و800 میلیون ریال ساماندهی و اصلاح شد.
1399/10/27
شبکه برق شهرستان کارون ساماندهی و اصلاح شد
به منظور افزایش تاب آوری وکاهش خاموشی، شبکه برق مناطقی از شهرستان کارون از توابع کلاشهر اهواز، با اعتباری بالغ بر4میلیاردریال ساماندهی و اصلاح شد.
1399/10/24
شبکه برق شهر الهایی اصلاح و بهسازی شد
شبکه برق مسیر اصلی شهر الهایی از توابع کلانشهر اهواز، در راستای تامین برق مطمئن و پایدار ، با 14 میلیارد و 500 میلیون ریال اصلاح و بازسازی شد.
1399/10/20