واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت موضوع پاسخگویی شماره تماس پست الکترونیکی
نمابر
معاونت بهره برداری
آرش ایازی نیا
مسئول دفتر  حوزه معاونت 06134490670 bahrebardari(a)aepdco.ir 06134490717
معاونت مهندسی
مهران طیب خواه
مسئول دفتر  حوزه معاونت 06134490720 mohandesi(a)aepdco.ir 06134490720
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات سیدکرار موسوی مسئول دفتر  حوزه معاونت 06134490717 barnamerizi(a)aepdco.ir 06134490717
معاونت فروش و خدمات مشترکین
مسعود عزیزی  مسئول دفتر  حوزه معاونت 
06133389021  info.mosh(a)aepdco.ir 06133389021
معاونت منابع انسانی
علی روحانی
مسئول دفتر  حوزه معاونت 06134490640 m.Ensani(a)aepdco.ir 06134490640
معاونت مالی و پشتیبانی
اسمعیل مهدی پور
مسئول دفتر  حوزه معاونت 06134490718 m.mali(a)aepdco.ir 06134490718
دفتر حراست و امور محرمانه
 خالد کوتی عرب
 مسئول دفتر
حوزه حراست
06134490680 info.herasat(a)aepdco.ir
 06134490680
امور برق شهرستان حمیدیه
حسن محبی اصل
 مسئول دفتر 
حوزه امور برق
 06136724000   tozi.h(a)aepdco.ir  06136724000
امور برق شهرستان باوی
سید بدر مهدوی
 مسئول دفتر 
حوزه امور برق
 06136522088   info.bavi(a)aepdco.ir 06136522088