واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت موضوع پاسخگویی شماره تماس پست الکترونیکی
نمابر
دفتر مدیر عامل سید کرار موسوی فخر مسئول دفتر حوزه مدیریت 34490740 manager(at)aepdco.ir 34490743
دفتر مدیر عامل آرمان آبادی مسئول دفتر حوزه مدیریت 34490740 manager(at)aepdco.ir 34490743
دفتر مدیر عامل علی جمشیدپور مسئول دفتر حوزه مدیریت 34490740 manager(at)aepdco.ir 34490743
معاونت بهره برداری محسن نیسی مسئول دفتر حوزه معاونت 34490670 bahrebardari(at)aepdco.ir 34490672
معاونت مهندسی مهران طیب خواه مسئول دفتر حوزه معاونت 34490720 mohandesi(at)aepdco.ir 34490720
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات پیمان مردانی مسئول دفتر  حوزه معاونت 34490717 barnamerizi(at)aepdco.ir 34490717
معاونت فروش و خدمات مشترکین مسعود عزیزی مسئول دفتر حوزه معاونت 33389021 info.mosh(at)aepdco.ir 33389021
معاونت منابع انسانی علی روحانی مسئول دفتر حوزه معاونت 34490640 m.Ensani(at)aepdco.ir 34490640
معاونت مالی و پشتیبانی مهدی عزیزی مسئول دفتر حوزه معاونت 34490718 m.mali(at)aepdco.ir 34490718
دفتر حراست و امور محرمانه خالد کوتی عرب مسئول دفتر حوزه حراست 34490680 info.herasat(at)aepdco.ir 34490680
امور اداری و خدمات رضا قلمبر دزفولی مسئول دفتر حوزه خدمات 34490700-3229 ----------- 34490691
دفتر حقوقی نیلوفر آقاجری مسئول دفتر حوزه حقوقی 33913265 ----------- -----------
امور برونسپاری سید ناصر شاقاسمی مسئول دفتر حوزه برونسپاری 34490639 ----------- -----------
امور مالی اسمعیل مهدی پور مسئول دفتر حوزه مالی 34490700-3110 ----------- 34490650
امور پشتیبانی اسماعیل علی نژاد مسئول دفتر حوزه پشتیبانی 34490700-3260 ----------- -----------
امور برق غرب اهواز ناهید نصیری اردلی مسئول دفتر حوزه مدیریت 33382870 ----------- -----------
امور برق شهرستان حمیدیه حسن محبی اصل مسئول دفتر حوزه امور برق 36724000 tozi.h(at)aepdco.ir 36724000
امور برق شهرستان باوی سید بدر مهدوی مسئول دفتر حوزه امور برق 36522088 info.bavi(at)aepdco.ir 36522088
امور برق شهرستان کارون غلامرضا علی کرم پور مسئول دفتر حوزه امور برق 35556975 ----------- -----------
امور برق منطقه یک سینا شفیعی و جمال صابری مسئول دفتر حوزه امور برق 32244494 ---------- 32248034
امور برق منطقه دو مهدی ابدالی مسئول دفتر حوزه امور برق 33796041 ---------- ----------
امور برق منطقه سه محمد حاجی زاده مسئول دفتر حوزه امور برق 35547600 ----------- 35534000
امور برق منطقه چهار محمد منصوری مسئول دفتر حوزه امور برق 33223013 ---------- ----------
امور برق منطقه پنج سامان احمدی بلوطکی مسئول دفتر حوزه امور برق 34470725 ---------- 34465808