آخرین مهلت شرکت های تابلوساز جهت اخذ تأییدیه توانیر
از تاریخ 1402/01/01 تمامی شرکت های تابلوساز فاقد تأییدیه شرکت توانیر که تاکنون به دلیل سابقه کاری و اعطاء مهلت جهت اخذ تأییدیه، به صورت مشروط در لیست وندور قرار داشتند حذف خواهند شد و صرفاً تابلوسازان دارای تأییدیه توانیر در وندور لیست شرکت توزیع نیروی برق اهواز باقی خواهند ماند.
1401/11/18