به مناسب روز سالمند، بانوان شركت توزيع اهواز از سراي سالمندان بازديد كردند.