نام و نام خانوادگی سمت
شماره تماس پست الکترونیک
سروش رحیمی
مسئول پرتال/ کارشناس گروه نرم افزار
34490700-3254 Admin(a)aepdco.ir
بیژن همتیان
رئیس گروه تبلیغات و انتشارات فرهنگی
34490700-3041 Info(a)aepdco.ir
غفور قلی پور
کارشناس رسیدگی به شکایات
34490700-3042 Info(a)aepdco.ir


برای ارسال نظرات کلیک کنید.