نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse تحقيقاتتحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم هاي پيشنهاد پروژه</span>فرم هاي پيشنهاد پروژه
فرم خلاصه تعريف پروژه
مجموعه فرمهاي 13 صفحه اي
كنفرانس ها وسمينارها
ارتباط با دفتر تحقيقات
ليست پروژه هاي توزيع برق
پروژه هاي دانشجويي توزيع برق اهواز
اولويت هاي تحقيقاتي
بازاربرق
Collapse نظام پيشنهاداتنظام پيشنهادات
ارتباط با ما
پيشنهادهاي مصوب
آيين نامه نظام پيشنهادها - بازنگري 5
سامانه نظام پيشنهادات
Collapse آموزشآموزش
دستورالعمل پرداخت پاداش تحصيلي
تقويم آموزشي
عملكرد دفتر آموزش
دستورالعمل كارآموزي
معرفي دفتر
دستورالعمل پاداش تحصيلي نيروهاي قراردادي
دستور العمل پاداش تحصيلي پيمانكاران
Collapse دفترآماردفترآمار
آمارماهيانه
آماركلان
كارنامه ساليانه
ارتباط با دفترآمار
سايرفايل هاي مرتبط
گزارش كاهش تلفات انرژي
گزارشات سامانه آمار
Collapse تداركات سمت سايتتداركات سمت سايت
مشاهده مناقصه ها و مزايده ها
راهنماي شركت در مناقصه ومزايده
ليست تأمين كنندگان مجازكالا
شركت هاوفروشگاه هاي متقاضي همكاري
خدمات الكترونيك
Collapse معاونت مهندسيمعاونت مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت </span>معاونت
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مهندسي و نظارت</span>دفتر مهندسي و نظارت
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر كنترل برنامه و پروژه</span>دفتر كنترل برنامه و پروژه
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجريان طرحها</span>مجريان طرحها
شرح وظايف
Collapse معاونت بهره‌برداريمعاونت بهره‌برداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت </span>معاونت
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پدافند غيرعامل</span>گروه پدافند غيرعامل
دفترپدافندغيرعامل وزارت نيرو
پدافندغيرعامل چيست
شرح وظايف
چارت سازماني
اخبار پدافند غيرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر نظارت بر بهره برداري</span>دفتر نظارت بر بهره برداري
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق</span>امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ايمني و كنترل ضايعات </span>دفتر ايمني و كنترل ضايعات
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر بازار برق</span>دفتر بازار برق
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور برق روستايي</span>امور برق روستايي
شرح وظايف
معرفي سامانه ثبت حوادث121
Collapse معاونت منابع انسانيمعاونت منابع انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت </span>معاونت
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ساماندهي و طبقه بندي مشاغل</span>دفتر ساماندهي و طبقه بندي مشاغل
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر آموزش و برنامه ريزي منابع انساني</span>دفتر آموزش و برنامه ريزي منابع انساني
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مديريت و تحول اداري</span>دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كاركنان و رفاه</span>امور كاركنان و رفاه
شرح وظايف
Collapse بسيجبسيج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره بسيج</span>درباره بسيج
تعريف بسيج
آرمان و اهداف
تاريخچه بسيج
انديشه هاي ولايت
پيام شهدا
معرفي كتاب
عضويت در بسيج
ارتباط با واحد بسيج