تاریخ به روزرسانی:
1400/11/27
 • مدیر عامل
 • عبدالحمید عباس شیاری
 • تلفن: 06134490740
 • manager(a)aepdco.ir

 • آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

  رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

  شرح وظایف:
  نمایندگی شرکت دربرابرکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ادارات وسازمانهای دولتی وغیردولتی ونهادها. تهیه تشکیلات و آئین نامه های مالی و استخدامی و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به هیئت مدیره. نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت یا تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع رتبه و تنبیه ومرخصی بازنشستگی ، مستمری ، به وراث وسایرشرایط استخدامی برطبق مفاد این اساسنامه وآئین نامه ها و قوانین مربوط. تهیه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده ازآن نزد بانک ها و مؤسسات ونیز تعهد ظهرنویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات درمناقصات و مزایده که جزء موضوع شرکت می باشد. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری ازهرقبیل. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها باتوجه به مقررات. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه اعم ازحقوقی وکیفری درهر مرحله که باشد و انتخاب وکیل بدون داشتن حق سازش و ارجاع دعاوی به داورین.