شماره مناقصه:
98/44
موضوع مناقصه:
خدمات ساماندهي بايگاني الكترونيكي اسناد (اسكن پرونده هاي مشتركين منطقه 2 و 4 )
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/10/21
آخرین مهلت:
1398/10/18

آگهي مناقـصه عمومي يك مرحله اي

شماره  44/98

شركت توزيع نيروي برق اهواز در نظر دارد خدمات ساماندهي بايگاني الكترونيكي اسناد (اسكن پرونده هاي مشتركين منطقه 2 و 4 )خود را به شركتهاي واجد شرايط و داراي تاييديه اداره كار و امور اجتماعي از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

ميزان ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ  585،400،000  ريال مي باشد، كه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر ، چك تضمين شده بانكي ، بلوكه از مطالبات و يا وجه نقد به حساب بانك تجارت شعبه شهيد چمران به شماره 1028040020 بنام شركت توزيع نيروي برق اهواز به كارفرما تسليم گردد

- زمان و محل ونحوه دريافت اسناد : از تاريخ درج آخرين آگهي بمدت 5 روز با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 200،000 ريال به حساب بانك تجارت شعبه شهيد چمران به شماره 1028040020به آدرسهاي زير مراجعه نمايند :

- پايگاه اينترنتي شركت توزيع برق اهواز :         WWW.AEPDCO.IR

- پايگاه اينترنتي توانير :                   WWW.TAVANIR.ORG.IR     

- پايگاه اينترنتي ملي اطلاع رساني مناقصات    www.iets.mporg.ir

تلفن تماس :06134490700 داخلي 3245

-   آخرين مهلت و محل تحويل وبازگشايي پاكات : حداكثر تا ساعت14:00 مورخ 18/10/98 به دبيرخانه مركزي شركت: اهواز- بلوار پاسداران جنب شهرك صنعتي تسليم گردد. بازگشايي راس ساعت 14:00 مورخ 21/10/98 مي­باشد.

-   به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-      هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه است.

-      ساير اطلاعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است                               

                                                                               امور تداركات

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت